Awans zawodowy

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli cz. 1

Od 1 września 2022 roku w Karcie Nauczyciela nastąpił szereg zmian. Jedną z największych jest ta dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. Dziś zapraszam Cię na pierwszą część najważniejszych informacji dotyczącej nowej ścieżki zawodowej nauczycieli.

Na starcie jesteś nauczycielem początkującym

Do tej pory nauczyciel w dniu zatrudnienia stawał się nauczycielem stażystą. Po nowelizacji Karty Nauczyciela rozpoczynasz pracę bez żadnego stopnia awansu zawodowego – stajesz się tak zwanym nauczycielem początkującym i zostajesz zatrudniony na czas określony (2 lata).

Mniej dokumentacji

Jeżeli jesteś zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, bez składania wniosku oraz planu rozwoju zawodowego, rozpoczynasz okres przygotowania do zawodu niezbędny do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, który – w pełnym wymiarze – potrwa 3 lata i 9 miesięcy.

Świadczenie na start

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy, otrzymasz jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Mentor zamiast opiekuna stażu

Kolejna zmiana dotyczy osoby, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać Cię w Twojej pracy. Do tej pory był to opiekun stażu, teraz jego miejscu zajął mentor. Do jego zadań należy:

 • wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie (w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole)
 • udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego
 • dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela
 • umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych

Obserwacje zajęć

W trakcie drugiego roku przygotowania do zawodu dyrektor przeprowadzi obserwację Twoich zajęć w wymiarze co najmniej 1 godziny. Podczas niej obecny musi być także: mentor, doradca metodyczny, nauczyciel konsultant bądź przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

Ponadto, w drugim roku przygotowania do zawodu dyrektor dokona także oceny Twojej pracy (do tej pory była to ocena dorobku zawodowego). Aby kontynuować okres przygotowania do zawodu i zostać zatrudnionym na czas nieokreślony musisz uzyskać co najmniej dobrą oceny pracy.

Druga, komisyjna ocena pracy

Druga ocena pracy (w ostatnim roku przygotowania do zawodu) dokonywana jest z kolei poprzez komisję w następującym składzie:

 • dyrektor (przewodniczący),
 • ekspert z listy ekspertów MEiN posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej,
 • doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły,
 • przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji związkowej (na żądanie nauczyciela).

Po obserwacji nastąpi omówienie zajęć z nauczycielem, które będzie dotyczyło:

 • umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach,
 • kultury osobistej,
 • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem.

Następnie czeka Cię rozmowa dotycząca:

 • zastosowanych metod i form pracy,
 • indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykonuje zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane w trakcie tych zajęć.

Na tej podstawie komisja wydaje pozytywną lub negatywną opinię na temat zajęć. Jeżeli otrzymasz opinię pozytywną, możesz złożyć wniosek o nadanie stopnia mianowanego. W przypadku uzyskania opinii negatywnej Twoje wyjście z sytuacji, to:

 • wniosek do dyrektora o ponowną komisyjną obserwację zajęć (w terminie 14 dni od otrzymania opinii) albo
 • odbycie dodatkowego przygotowania do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

Ciąg dalszy już wkrótce w kolejnej części wpisu.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial