Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

 

Ewa Borowska

Kontakt: kontakt.nauczycielkazpasja@gmail.com

Adres strony internetowej: https://www.nauczycielkazpasja.pl.

 

Dane osobowe

1.   Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

   Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Powierzenie danych

W związku z powyższymi informacjami informuję, że powierzam Twoje dane H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.      Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

Podane informacje zostały opracowane na podstawie wytycznych od Leny Murawskiej lenamurawska.pl

 

 

 Regulamin zakupów

 

Dział I. Definicje wybranych pojęć 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

2) „Regulaminie sklepu internetowego” – należy przez to rozumieć dostępny na stronie www.nauczycielkazpasja.pl

3) „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną: Ewę Borowską, prowadzącą działalność nierejestrowaną polegającą na sprzedaży e-booków poprzez stronę www.nauczycielkazpasja.pl

4) „Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych; 

5) „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna; 

6) „ebook-u” – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF, ePub lub MOBI, stosownie do informacji podanej obok danego ebooka; 

7) „koszyku” – należy przez to rozumieć miejsce na stronie www.nauczycielkazpasja.pl, które służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy; 

8) „Konsumencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.; 

9) „k.c.” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

10)”Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

11) „Ustawie o prawach konsumenta” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

12) „stronie www.” – należy przez to rozumieć www.nauczycielkazpasja.pl. 

 

Dział II. Postanowienia ogólne  

 1. Regulamin określa zasady zakupu ebook’ów od Sprzedawcy za pośrednictwem strony www, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie www.nauczycielkazpasja.pl.
 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony www na zakup e-booka oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na e-booki 

 1. Klient zamawia e-book za pośrednictwem strony www stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na tej stronie.
 2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie www określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
 3. Klient dokonuje zamówienia e-booka zaznaczając wybrany przez siebie tytuł za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził oraz je zatwierdzić. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w terminie do 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta w jego treści podany, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od Umowy przesyłając informację „Rezygnacja z zamówienia” na adres: kontakt.nauczycielkazpasja@gmail.com z podaniem numeru swego zamówienia, nazwy Klienta i swojego adresu poczty elektronicznej.
 6. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając – w miejsce potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 7. Płatność winna zostać dokonana poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę.
 8. W terminie 24 godzin roboczych od dokonania zapłaty za zamówionego ebook’a, Sprzedawca wysyła e-booka Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 9. Klient może pobrać zamówionego e-booka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy.

 

Dział IV. Cena 

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” danego ebooka jest podana na stronie www obok ebooka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie www cenę brutto.
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
 4. W przypadku płatności, jeżeli nie nastąpi ono w terminie 7 dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

 

Dział V. Licencja na korzystanie z e-booka. 

 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem strony www stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem strony www e-booka.
 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z e-booka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych e-booków.
 4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, o których mowa odpowiednio do sposobu płatności, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z e-booka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie www obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:

– brak prawa lub prawo skopiowania tekstu e-booka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany e-book nie może być kopiowany; 

– inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka). 

 1. Licencja na korzystanie z zakupionego e-booka:

– umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie www, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów e-booka.
 2. Klient, który zakupił e-booka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 3. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z e-booka przez niego zakupionego.
 4. Dana licencja na korzystanie z e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił e-booka, innych uprawnień.

 

Dział VI. Zabezpieczenia e-booka 

 1. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem).
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia e-booka. Klient, który nabył e-booka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

 

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne 

 1. Przy odbiorze wiadomości e-mail zawierającej zakupionego e-booka jest konieczne połączenie z Internetem.
 2. Do czytania ebooków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie ebooków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format.

 

Dział VIII. Rozwiązanie umowy 

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na e-booka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi wiadomości e-mail umożliwiającej pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia e-booka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:

– zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani 

– gdy pobrał zamówionego e-booka. 

 

Dział IX. Reklamacje 

1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt.nauczycielkazpasja@gmail.com, z dopiskiem „Reklamacja dot. E-booka” w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy: 

– pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony, 

– w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty e-booka stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.

 1. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.

 

Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów. 

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowane do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup e-booka wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
 10. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:

a). które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, 

b). które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Dział XI. Postanowienia końcowe. 

 1. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach e-booka objętego przedmiotem Umowy.
 3. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu.
 5. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www.nauczycielkazpasja.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady e-booków. Postanowienie to nie odnosi się do e-booków nabytych przez Konsumentów.
 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z e-booków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2021r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial